Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: Αδικαιολόγητη ταλαιπωρία υφίστανται έξι εν ενεργεία Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στις 20/10/2014 κλήθηκαν σε απολογία έξι πρώην μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και νυν Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης για σοβαρή παράβαση καθήκοντος από βαριά αμέλεια. Σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης οι συγκεκριμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι με τις αριθμ. 1881/18.12.2013 και 1933/27.12/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ενέκριναν τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της Απόφασης 2844/ 8.11.2013  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, την παράσταση του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά της συζήτησης της αγωγής και την αποδοχή της αγωγής των εναγόντων, …

Πηγή: ΣΥΡΙΖΑ