530467 197620910375047 798447988 n

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς

–          Παιδείας και Θρησκευμάτων

–          Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

–          Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Θέμα : Σύσταση καρτέλ από τους ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών, εργασιακή εξαθλίωση των εκπαιδευτικών οι οποίοι εργάζονται σε αυτά και υποβάθμιση της διδασκαλίας των μαθήματος της ξένης γλώσσας στην δημόσια εκπαίδευση.

 Κατόπιν της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αποκαλύφθηκε με τον πιο επίσημο και αδιάψευστο τρόπο, το γεγονός το οποίο η ΟΙΕΛΕ αλλά και οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών έχουν καταγγείλει με επιμονή από τον Οκτώβριο του 2012 : οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ξένων γλωσσών εκμεταλλευόμενοι τις ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών τους, κερδοσκοπούν εις βάρος τους αδιαφορώντας για την ποιότητα της εκπαίδευσης την οποία παρέχουν.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού με δελτίο τύπου στις 21/10/2013 γνωστοποιεί ότι : «Με απόφασή της, η Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού έκρινε ότι ορισμένοι σύλλογοι ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών που δραστηριοποιούνται στις περιοχές της Αττικής, της Βόρειας Ελλάδας και της Κρήτης παραβίασαν το άρθρο 1 του Ν. 703/1977 (νυν άρθρο 1 του ν. 3959/2011) περί απαγορευµένων συµπράξεων, υιοθετώντας πρακτικές καθορισµού τιµών και υπέρµετρους περιορισµούς στην άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας των µελών τους (φροντιστηρίων ξένων γλωσσών).

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, οι εν λόγω σύλλογοι ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών – µε βάση σειρά αποφάσεων/συστάσεων των καταστατικών τους οργάνων ή/και σχετικές ρυθµίσεις στα καταστατικά, στους κανονισµούς δεοντολογίας και σε άλλα εσωτερικά τους έγγραφά, για χρονικό διάστηµα άνω της δεκαετίας – είτε συντόνιζαν τα δίδακτρα που χρέωναν τα µέλη τους (π.χ. ελάχιστη τιµή διδάκτρων, περιορισµοί στη χορήγηση εκπτώσεων), είτε συντόνιζαν άλλες σηµαντικές παραµέτρους της εµπορικής δραστηριότητάς τους (π.χ. ρήτρες µη ανταγωνισµού, ρήτρες περί της συµµετοχής ή µη σπουδαστών σε εξετάσεις γλωσσοµάθειας, υπέρµετροι περιορισµοί στη διαφηµιστική δραστηριότητα), κατά περίπτωση. Για τις ως άνω διαπιστωθείσες παραβάσεις, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιµα συνολικού ύψους €855.356 .»

Οι αθέμιτες κερδοσκοπικές τακτικές όμως των ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, έχουν και μία άλλη παράμετρο : αυτή της πλήρους καταπάτησης των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζόμενων εκπαιδευτικών στα φροντιστήρια αυτά. Όπως έχουν καταγγείλει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στα κέντρα ξένων γλωσσών αλλά και η ΟΙΕΛΕ, έχει συσταθεί από το 2010 ψευδοσωματείο , το οποίο αγνοεί όχι μόνο τα εργασιακά αιτήματα των εργαζομένων αλλά και πάγιες και κατοχυρωμένες κατακτήσεις ετών, καταδικάζοντας τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εργάζονται σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών σε οικονομική αφαίμαξη, πλήρη υποβάθμιση του εκπαιδευτικού τους έργου και εργασιακή απαξίωση.

Συγκεκριμένα – όπως έχει ήδη επισημανθεί με την ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ με α.π 1967 της 21-9-2012 – το Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής πρόκειται «για ένα ψευδοσωματείο, ένα αυθεντικό εργοδοτικό συνδικάτο με ιδρυτικά μέλη συγγενικά πρόσωπα των ίδιων των εργοδοτών (…) το οποίο υπογράφει συμβάσεις με τον εαυτό του, παρακάμπτοντας το ιστορικό εργατικό σωματείο του κλάδου Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Ν. Αττικής Ο Βύρων». Η νέα ΣΣΕ η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ της εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης µε την επωνυµία «Πανελλήνιος Σύνδεσµος Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών», και του Σωματείου µε την επωνυμία «Σωµατείο Εργαζοµένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νοµού Αττικής», έχει ισχύ από 1/09/2013 έως 31/08/2015 και όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΜΕΔ προβλέπει αποδοχές :

«α) Για τους διδάσκοντες ξένη γλώσσα η κατώτερη αµοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) ορίζεται ως εξής:

i) Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει από 0 έως 900 ηµεροµίσθια απασχόλησης σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η κατώτερη αµοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) για το χρονικό διάστηµα από 1/9/2013 µέχρι 31/8/2015, ορίζεται στο ποσό των τριών ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (3,52 €)

ii) Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει από 901 έως 1800 ηµεροµίσθια απασχόλησης στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η κατώτερη αµοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) για το χρονικό διάστηµα από 1/9/2013 µέχρι 31/8/2015, ορίζεται στο ποσό των έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (6,60 €)

iii) Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει από 1801 έως 2700 ηµεροµίσθια απασχόλησης στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η κατώτερη αµοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) για το χρονικό διάστηµα από 1/9/2013 µέχρι 31/8/2015, ορίζεται στο ποσό των έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (6,60€)

iv) Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει από 2701 και άνω ηµεροµίσθια απασχόλησης στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η κατώτερη αµοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) για το χρονικό διάστηµα από 1/9/2013 µέχρι 31/8/2015, ορίζεται στο ποσό των έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (6,60€).»

 Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ένας καθηγητής εργαζόμενος σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών αμείβεται για πλήρες διδακτικό ωράριο 18 ωρών εβδομαδιαίως με 253.44 ευρώ μηνιαίως ή εάν έχει προϋπηρεσία πάνω από έξι έτη (150 ημερομίσθια ετησίως) με 475 ευρώ μηνιαίως. Οι μισθοί αυτοί, που μόνο εξευτελιστικοί μπορούν να χαρακτηριστούν, αποδεικνύουν τις κερδοσκοπικές προθέσεις των εργοδοτών, όχι μόνο εις βάρος των μαθητών και των οικογενειών τους αλλά και εις βάρος των συνεργατών τους εργαζομένων καθηγητών. Εάν δε συνυπολογίσουμε, ότι σε σχέση με την αντίστοιχη σύμβαση του 2011 οι αποδοχές των εργαζόμενων καθηγητών έχουν μειωθεί κατά 68% μόνο στον βασικό μισθό, διαφαίνεται πλήρως το μέγεθος της κερδοσκοπίας εκ μέρους των ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

Οι κερδοσκοπικές τακτικές της συγκεκριμένης εργοδοσίας, δεν θα είχαν βρει πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν, εάν η δημόσια παιδεία στην α/θμια και β/θμια εκπαίδευση παρείχε –όπως οφείλει- επαρκή και ποιοτική εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο των ξένων γλωσσών. Αντ΄ αυτού, όπως καταγγέλλεται από τους συλλόγους καθηγητών ξένων γλωσσών, τους σχολικούς συμβούλους αλλά και πρόεδρους πανεπιστημιακών τιμημάτων των ξενόγλωσσων φιλολογιών, το μάθημα της ξένης γλώσσας (είτε πρώτης, είτε δεύτερης) υποβαθμίζεται συστηματικά, με μείωση του διδακτικού ωραρίου, με διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και απαξίωση του εκπαιδευτικού τους έργου, μέχρι και με πλήρη αποκλεισμό για ορισμένες γλώσσες από την δημόσια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, στο Γυμνάσιο, με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα, τα Ιταλικά και τα Ισπανικά εξαφανίζονται τελείως ως διδακτικά αντικείμενα. Τα αγγλικά, (πρώτη ξένη γλώσσα) χάνουν μία ώρα διδασκαλίας και διδάσκονται δύο ώρες εβδομαδιαίως. Η δεύτερη ξένη γλώσσα, (γαλλικά ή Γερμανικά), συνεχίζει να διδάσκεται μόνο δύο ώρες εβδομαδιαίως, διδακτικό ωράριο το οποίο δεν επαρκεί- όπως έχει συστηματικά επισημανθεί από τους σχολικούς συμβούλους- για την απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2.

Στο νέο Γενικό Λύκειο, οι μαθητές πρέπει πλέον να επιλέξουν μόνο μία ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά), την οποία θα διδάσκονται δύο ώρες εβδομαδιαίως. Το διδακτικό ωράριο δεν επαρκεί, ούτε για την προετοιμασία Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, αλλά ούτε και για την προετοιμασία στις Πανελλαδικές εξετάσεις-καθώς οι ξένες γλώσσες είναι πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή σε πάνω από μία Πανεπιστημιακές Σχολές. Εκ των πραγμάτων, οι μαθητές για να αποκτήσουν τις απαραίτητες αυτές γνώσεις, οδηγούνται στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, στα ίδια αυτά Κέντρα Ξένων Γλωσσών τα οποία κερδοσκοπούν εις βάρος τους και εκμεταλλεύονται τους εργαζομένους τους με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο.

 

Επειδή η Παιδεία δεν είναι εμπόρευμα για να προσφέρεται με κανόνες προσφοράς και ζήτησης αλλά συνταγματικά κατοχυρωμένο δημόσιο αγαθό,

Επειδή η πολιτεία υποχρεούται να προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων,

Επειδή η κερδοσκοπία δεν αποτελεί αποδεκτή πρακτική σε ένα ευνομούμενο κράτος,

Επειδή η κυβερνητική μνημονιακή πολιτική –η οποία έχει εξαθλιώσει τον ελληνικό λαό-δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σαν προπέτασμα καπνού για τη διάλυση και των τελευταίων εναπομεινάντων συνταγματικών δικαιωμάτων,

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:

Ποια προληπτικά μέτρα θα πάρει, ώστε στο εξής να μην αντιμετωπίσουμε φαινόμενα κερδοσκοπίας στον εξαιρετικά ευαίσθητο χώρο της Παιδείας;

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης :

Γνωρίζει την σύσταση του ψευδοσωματείου «Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής» και τους μισθούς εξαθλίωσης τους οποίους επιβάλει στους εργαζομένους εκπαιδευτικούς στα Κέντρα ξένων γλωσσών;

Με ποια συγκεκριμένα μέτρα θα προστατεύσει τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στα Κέντρα ξένων γλωσσών;

 

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός παιδείας και Θρησκευμάτων,

Θα εφαρμόσει τις προτάσεις των σχολικών συμβούλων, των συλλόγων καθηγητών ξενόγλωσσων φιλολογιών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και των προέδρων των ξενόγλωσσων φιλολογιών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων της χώρας, ώστε οι ξένες γλώσσες να διδάσκονται πλήρως και επαρκώς στο δημόσιο σχολείο;

Θα φροντίσει να έχει την εποπτεία στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, ώστε να μην αντιμετωπίζεται η διδασκαλία σαν εμπόρευμα, οι καθηγητές σαν αναλώσιμα αγαθά και οι μαθητές σαν εκμεταλλεύσιμο είδος;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές :

Κουράκης Αναστάσιος

Αμανατίδης Ιωάννης

Βαμβακά Ευγενία (Τζένη)

Γεωργοπούλου Σαλτάρη Έφη

Δριτσέλη Παναγιώτα

Μπόλαρη Μαρία

Πάντζας Γεώργιος

Στρατούλης Δημήτριος

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Online παρακολούθηση απάντησης συναρμοδίων υπουργείων