ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων :

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

 

Θέμα: Άμεση ενεργοποίηση της διαδικασίας ένταξης των διδακτόρων Ι.Δ.Α.Χ. στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόβλεψη του άρθρου 79 του ν. 4009/2011 για ένταξη του προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. των Πανεπιστημίων με διδακτορικό στην συστηνόμενη κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, δύο χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου. Στο διάστημα αυτό παρατηρήθηκε σημαντική μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, γεγονός που οφείλεται στη δραστική μείωση των συμβάσεων διδασκόντων βάσει του ΠΔ 407/80, την κατάργηση της βαθμίδας του λέκτορα, αλλά και τη συνταξιοδότηση πολλών μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού των Πανεπιστημίων. Ως συνέπεια, αρκετά Ιδρύματα αναγκάστηκαν να αξιοποιήσουν άτυπα τους διδάκτορες Ι.Δ.Α.Χ. ως Ε.ΔΙ.Π. για να καλύψουν τις διδακτικές τους ανάγκες. Όμως επειδή το έργο που προσφέρουν οι διδάκτορες Ι.Δ.Α.Χ. δεν διέπεται ακόμη επισήμως από το ανάλογο θεσμικό πλαίσιο, δημιουργούνται πολλά προβλήματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση, το ωράριο εργασίας, την αναγνώριση του έργου τους, την κατανομή του προσωπικού, όλα αυτά δηλαδή που επρόκειτο να λύσει ο νέος νόμος. Με βάση αυτά τα στοιχεία, θεωρείται αναγκαία η άμεση ενεργοποίηση της διαδικασίας ένταξης των διδακτόρων Ι.Δ.Α.Χ. στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., ώστε να καλυφθεί μέρος των αυξημένων διδακτικών αναγκών των Πανεπιστημίων, αλλά και για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που αφορούν στο εργασιακό καθεστώς αυτής της κατηγορίας προσωπικού των ιδρυμάτων. Με την παρούσα τροπολογία παρέχεται στους ενδιαφερόμενους διδάκτορες Ι.Δ.Α.Χ. όπως και στους μονίμους η δυνατότητα άμεσης υποβολής αιτήσεων ένταξης στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στα Πανεπιστήμια, με την λήξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, να διενεργήσουν τις κρίσεις και την ένταξη του νέου προσωπικού.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται άμεση στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των Πανεπιστημίων, γεγονός το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία τους, μετά και τη σημαντική αύξηση του αριθμού εισακτέων φοιτητών.

Η τροπολογία δεν επιφέρει κανένα επιπλέον οικονομικό κόστος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Η παράγραφος 22 του άρθρου 39 αντικαθίσταται ως εξής:

Στο άρθρο 79 του ν.4009/2011 παύει να ισχύει το εδάφιο δ της παραγράφου 3 και προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:

«6. α) Μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, οι μόνιμα υπηρετούντες στο ίδρυμα και οι υπηρετούντες στο ίδρυμα με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την ένταξή τους στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 29 του ν.4009/2011, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ίδρυμα.

β) Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση του Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρεις καθηγητές που ορίζονται από τον Πρύτανη ή τον Κοσμήτορα κατά περίπτωση, και σχετική πράξη του Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

γ) Για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής κατάταξης και εξέλιξης των εντασσόμενων στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας τους στο ίδρυμα και κάθε άλλος χρόνος που αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας.

δ) Όλες οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και για το προσωπικό των ΤΕΙ».

Οι προτείνοντες βουλευτές

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΑΜΒΑΚΑ ΤΖΕΝΗ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΦΗ

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ

ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΑΓΝΗ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΡΑΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ

ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ