ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων : 

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

 

Θέμα: Αναγνώριση του χρόνου απασχόλησης των Σχολικών Φυλάκων.

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μετά από 12 χρόνια λειτουργίας του θεσμού των σχολικών φυλάκων και την ομολογούμενη από όλους επιτυχία του, με απόφαση της μνημονιακής Κυβέρνησης ο κλάδος καταργήθηκε και 2200 σχολικοί φύλακες τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, δηλαδή στην ανεργία και την οικονομική εξαθλίωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από τη δέσμευσή του για αποκατάσταση των απολυμένων μέσω «διαθεσιμότητας» Σχολικών Φυλάκων, με την προτεινόμενη τροπολογία ικανοποιεί ένα χρόνιο και δίκαιο αίτημά τους για την αναγνώριση, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά, του χρόνου απασχόλησής τους σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας στα οποία συμμετείχαν δυνάμει των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.2639/1998.

Οι απολυμένοι Σχολικοί Φύλακες καλύπτουν μεγάλο ηλικιακό φάσμα, γεγονός που σημαίνει ότι αρκετοί από αυτούς βρίσκονται πολύ κοντά στον ασφαλιστικό κίνδυνο του γήρατος και έχουν ανάγκη την προσμέτρηση της, έως τώρα, ανασφάλιστης εργασίας τους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνταξιοδότησή τους.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο 1

«Το προσωπικό που, έως τη θέση σε ισχύ του Ν.4172/2013, υπηρετούσε σε θέσεις ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, δικαιούται να αναγνωρίσει ως συντάξιμο, κατόπιν εξαγοράς στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης, το χρόνο απασχόλησής του σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας δυνάμει των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.2639/1998.

Για την αναγνώριση ως συντάξιμου του ανωτέρω χρόνου και μέχρι πέντε έτη κατ’ ανώτατο όριο υποβάλλεται αίτηση στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και τους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης.

Το ποσό της εξαγοράς για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του εργαζομένου μηνός Ιουνίου 2013, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς ποσοστά εισφορών εργαζομένου και εργοδότη για τους κλάδους κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Το ποσό που προκύπτει από τον πιο πάνω υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται αντίστοιχα από τον εργαζόμενο ως ασφαλισμένο και τον οικείο Ο.Τ.Α. ως εργοδότη, είτε εφάπαξ, είτε σε δόσεις ισάριθμες με τους μήνες που αναγνωρίζονται, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι ανώτερος των εξήντα. Εφόσον το ανωτέρω ποσό καταβληθεί εφάπαξ, παρέχεται έκπτωση δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η εφάπαξ καταβολή πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης στον αιτούντα την αναγνώριση και στον οικείο Ο.Τ.Α.

Μέσα στο ίδιο τρίμηνο καταβάλλεται και η πρώτη δόση, σε περίπτωση εξόφλησης των εισφορών σε δόσεις. Κάθε επόμενη δόση πρέπει να καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες υπηρεσίες ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης εξόφλησης δόσης, το ποσό επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα για τις καθυστερούμενες εισφορές πρόσθετα τέλη.

Ο αναγνωριζόμενος χρόνος λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης ή την προσαύξηση του ποσού αυτής μόνο μετά την ολοσχερή εξόφληση του ποσού εξαγοράς, εκτός εάν υποβληθεί αίτηση για συνταξιοδότηση, οπότε οι υπολειπόμενες δόσεις παρακρατούνται από τη σύνταξη.

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου πριν την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα από τα δικαιοδόχα πρόσωπα, στα οποία μεταβιβάζεται η σύνταξη. »

Οι προτείνοντες βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης

Σακοράφα Σοφία

Λαφαζάνης Παναγιώτης

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Βαλαβάνη Νάντια

Βαμβακά Τζένη

Βαρεμένος Γιώργος

Γάκης Δημήτρης

Δερμιτζάκης Κώστας

Διώτη Ηρώ

Δριτσέλη Παναγιώτα

Ζαχαριάς Κώστας

Ζερδελής Γιάννης

Κανελλοπούλου Μαρία

Καραγιαννίδης Χρήστος

Καφαντάρη Χαρά

Κυριακάκης Βασίλης

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχαλάκης Νίκος

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Μπάρκας Κώστας

Μπόλαρη Μαρία

Ουζουνίδου Ευγενία

Πάντζας Γεώργιος

Πετράκος Θανάσης

Σαμοϊλης Στέφανος

Σταθάς Γιάννης

Σταθάκης Γιώργος

Τριανταφύλλου Μαρία

Τσουκαλάς Δημήτρης

Χαραλαμπίδου Δέσποινα