ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων :

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

 

Θέμα: Ένταξη υπηρετούντων μελών (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων των κλάδων Ι και ΙΙ σε θέσεις των κατηγοριών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα φθίνει, φτάνοντας σε καταστροφικά επίπεδα, όσο τα Ιδρύματα χάνουν το επιστημονικό προσωπικό τους. Όμως, σήμερα υπάρχει και λειτουργεί εντός των ΑΕΙ επιστημονικό δυναμικό το οποίο καλύπτει πάγιες διοικητικές, εργαστηριακές, τεχνικές, και επικουρικές διδακτικές ανάγκες, στο οποίο δεν αναγνωρίζεται θεσμικά αυτός ο ρόλος και κινδυνεύει να βρεθεί εκτός Ιδρυμάτων με τις πολιτικές των μνημονίων.

Κρίνεται, επομένως, απολύτως απαραίτητο τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ να παραμείνουν σε λειτουργία με αξιοπρεπείς όρους. Η εκπλήρωση της συνταγματικής αποστολής τους πρέπει να γίνει αξιοποιώντας το επιστημονικό προσωπικό που υπηρετεί ήδη σε αυτά και πάντα με γνώμονα κριτήρια τα οποία τίθενται από τα ΑΕΙ.

Η τροπολογία δεν επιφέρει κανένα επιπλέον οικονομικό κόστος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο άρθρο 39 προστίθεται παράγραφος 37 ως εξής:

α) Η περίπτωση α) της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής: «Οι θέσεις μελών Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων των κλάδων Ι και ΙΙ μετατρέπονται σε θέσεις των κατηγοριών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που προβλέπονται στο άρθρο 29, αντίστοιχα. Τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντα μέλη (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων των κλάδων Ι και ΙΙ εντάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις των κατηγοριών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που προβλέπονται στο άρθρο 29, αντίστοιχα, με μετατροπή των θέσεων που κατέχουν και ασκούν τα ίδια καθήκοντα που ασκούσαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου».

β) Η παράγραφος 8 του άρθρου 34 του ν. 4115 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου περιλαμβάνουν υποχρεωτικά μαθήματα για την εκμάθηση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας».

γ) Η περίπτωση β) της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής: «Οι θέσεις των μελών Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι. μετατρέπονται σε θέσεις της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π που προβλέπονται στο άρθρο 29. Τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και ΕΡ.ΔΙ.Π. εντάσσονται αυτοδίκαια στις θέσεις της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π που προβλέπονται στο άρθρο 29, αντίστοιχα και»

δ) Η περίπτωση γ) της παραγράφου της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής: «Οι θέσεις των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων και του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Τ.Ε.Ι. μετατρέπονται σε θέσεις της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 29. Τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται αυτοδίκαια στις θέσεις της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 29.».

Οι προτείνοντες βουλευτές

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΑΜΒΑΚΑ ΤΖΕΝΗ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΦΗ

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ

ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΑΓΝΗ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΡΑΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ

ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ