ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Θέμα: «Απειλείται η ολοκλήρωση ερευνητικών προγραμμάτων λόγω μειώσεων των προϋπολογισμών από την κυβέρνηση»

Με το υπ’ αριθμό 10557/29.9.2014 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Χ.Βασιλάκου, επιτάσσεται μείωση στους προϋπολογισμούς ενταγμένων έργων των ερευνητικών προγραμμάτων «Αριστεία», «Αριστεία ΙΙ» και «ERC» που υλοποιούνται από Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και ΤΕΙ της χώρας με ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την 10346/24.9.2014 (ΑΔΑ: Β3ΜΥ9-ΛΜΕ) απόφαση του Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας, οι προϋπολογισμοί διαμορφώνονται ως εξής:

Ερευνητικό Πρόγραμμα (Δράσεις)

Περιφέρειες

Κριτήρια (π/υ σε €)

Ζητούμενη αναπροσαρμογή στους π/υ

Αριθμός έργων

ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Αττική, Κεντρική   Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ν. Αιγαίο, Στερεάς Ελλάδας

-10%

116

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ

Ν. Αιγαίο, Στερεά   Ελλάδα

-10%

101

Αττική, Κεντρική   Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία

100.000-150.000

-11%

150.000-250.000

-23%

250.000 και άνω

-28%

ERC Grant Schemes (3η και 4η   προκήρυξη)

Αττική,   Κεντρική  Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Κρήτη, Ιόνιο, Β. Αιγαίο, ΑΜΘ,   Ήπειρος, Θεσσαλία, Δ. Ελλάδα, Πελοπόννησος

-10%

11

ERC Grant Schemes (5η προκήρυξη)

3

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ (έργα υπό ένταξη)

Αττική,   Κεντρική  Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Κρήτη, Ιόνιο, Β. Αιγαίο,   Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,  Ήπειρος,   Θεσσαλία, Δ. Ελλάδα, Πελοπόννησος

100.000-150.000

-11%

15

150.000-250.000

-23%

250.000 και άνω

-28%

Οι παραπάνω μειώσεις προφανώς προκύπτουν ως εφαρμογή της συμφωνίας με αριθμό 38681/29.7.2014 των υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Εξυγίανση του Ε.Π. “Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”», η οποία αφορά την ολοκλήρωση («κλείσιμο») του ΕΠΔΒΜ για την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο στο 116% επί του πραγματικά διαθέσιμου προϋπολογισμού. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω «επικαιροποίηση» αφορά  (α)  την αύξηση του προϋπολογισμού άλλου έργου ΕΣΠΑ για τη Β’θμια Εκπαίδευση και (β) την αύξηση του προϋπολογισμού έργου που αφορά την ηλεκτρονική πρόσβαση σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και βάσεις δεδομένων.

Επιπλέον, στην απόφαση καταγράφεται και ο σχεδιασμός απένταξης 21 έργων συνολικού προϋπολογισμού 65,2 εκατ. €, τα οποία θα διαπιστωθεί μελλοντικά εάν και πώς μπορούν να ενταχθούν ξανά σε χρηματοδότηση της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου (2014-2020) υπό την αίρεση «της διαδικασίας διαβούλευσης».

Δηλαδή, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι που αφορούν βασικές ανάγκες του υπουργείου Παιδείας, λαμβάνεται η απόφαση για την σοβαρή περικοπή ήδη ενταγμένων ερευνητικών δράσεων και μάλιστα, με την  υποχρέωση, όπως επισημαίνει ο Γ. Γ.  Έρευνας & Τεχνολογίας, για τη «μη παρέμβαση στο φυσικό αντικείμενο των έργων».

Οι ενέργειες αυτές, μετά μάλιστα τις περικοπές και στα έργα «ΘΑΛΗΣ», εγείρουν εύλογα ερωτήματα για τη διαχειριστική επάρκεια των αποφάσεων, τόσο του ΥΠΑΙΘ, όσο και του ΥΠΑΑΝ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ερευνητικές προτάσεις για τις Δράσεις «Αριστεία», «Αριστεία ΙΙ» και «ERC Grant Schemes»  έχουν υποβληθεί από το 2011-2012 και ευρίσκονται στην τελική φάση υλοποίησης.

Ειδικά όσον αφορά τη διαχείριση της Δράσης «Αριστεία ΙΙ», η οποία είχε καταληκτική ημ/νία υποβολής προτάσεων τον Ιούνιο 2012, οι καθυστερήσεις και οι παλινωδίες περισσεύουν. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν, αξιολογήθηκαν τελικά με πέραν των 18 μηνών καθυστέρηση και με μειωμένους κατά  50%  προϋπολογισμούς έναντι των αρχικών, εξαιτίας συνεχών μειώσεων των συνολικών διαθεσίμων κονδυλίων, χωρίς να δοθεί δικαίωμα στους κύριους ερευνητές να αναπροσαρμόσουν το φυσικό αντικείμενο των έργων (Αξιολόγηση της Δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, 31.12.13 http://www.gsrt.gr/News/Files/New790/ESET_statement_Aristeia_II_fin.pdf).

 

Επειδή  τα έργα των Δράσεων «Αριστεία», «Αριστεία ΙΙ» και «ERC Grant Schemes»  βρίσκονται σε πολύ υψηλό επιστημονικό επίπεδο (Αξιολόγηση της Δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ 31.12.13), ενώ εκατοντάδες νέοι επιστήμονες ερευνητές εργάζονται σε αυτά

Επειδή κάθε απόπειρα μείωσης προϋπολογισμών ενταγμένων ερευνητικών έργων που βρίσκονται στην τελική φάση είναι απαράδεκτη και δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια στην ολοκλήρωσή τους

Επειδή η μείωση που ζητείται, δεν προέκυψε από ενδελεχή διαχειριστικό έλεγχο της προόδου του φυσικού και  οικονομικού αντικειμένου που ήδη λαμβάνει χώρα κατά την εξέλιξη των έργων

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

  1. Πώς δικαιολογείται η μείωση κονδυλίων των ενταγμένων ερευνητικών έργων και πώς τελικά διασφαλίζεται η ορθή υλοποίησή τους και ειδικά χωρίς την παρέμβαση στο φυσικό αντικείμενο των έργων; Δημιουργούν τέτοιου είδους ενέργειες ένα γόνιμο και ελκυστικό περιβάλλον για τους νέους ερευνητές στη χώρα ή συμβάλουν στην ενίσχυση του ρεύματος μετανάστευσης νέων επιστημόνων (brain drain);
  2. Γιατί αθετεί η πολιτεία τις προγραμματικές συμφωνίες που έχει κάνει με τους επιστημονικούς υπεύθυνους των έργων; Ποιος ευθύνεται για την «υπερδέσμευση» κονδυλίων και για τη μη ενημέρωση των επιστημονικών υπευθύνων; Γιατί οι επιστημονικοί υπεύθυνοι καλούνται τώρα να μειώσουν τους προϋπολογισμούς των έργων, και μάλιστα χωρίς δικαίωμα αναπροσαρμογής του φυσικού αντικείμενου, εξαιτίας  υπερδεσμεύσεων για τις οποίες οι ίδιοι δεν φέρουν ουδεμία απολύτως ευθύνη και για τις οποίες δεν είχαν την οποιαδήποτε ενημέρωση;
  3. Πώς δικαιολογείται η πρακτική μεταφοράς κονδυλίων στη δράση “ηλεκτρονικής πρόσβασης σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και βάσεις δεδομένων”, όταν στην Απάντηση του υπουργού ΠΑΙΘ με αριθμό 134011/ΙΗ ΕΞ/26.8.2014, σε σχετική μας Ερώτηση, αναφέρεται μόνο ότι η συγκεκριμένη δράση θα χρηματοδοτηθεί στη Συλλογική Απόφαση Έργων 546 (ΑΔΑ: 7ΒΡ9Φ-5ΩΟ) που αφορά κονδύλια του Υπουργείου Ανάπτυξης;
  4. Πώς υποστηρίζει η κυβέρνηση την Έρευνα στη χώρα, σε ένα ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό πεδίο ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, όταν ακολουθούνται τόσο ασυνεπείς διαχειριστικές πολιτικές των διαθεσίμων πόρων;

 

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Θεανώ Φωτίου

Γιώργος Σταθάκης

Τάσος Κουράκης

Απόστολος Αλεξόπουλος

Παναγιώτα Δριτσέλη

Τζένη Βαμβακά

 Μαρία Κανελλοπούλου

Γιώργος Πάντζας

Παναγιώτης Κουρουμπλής

 Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη

Online παρακολούθηση απάντησης αρμοδίου Υπουργείου