ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΘΕΜΑ: «Ανάγκη συγκεκριμένων μέτρων για την παράκτια αλιεία»
Οι παράκτιοι αλιείς αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου, αφού αριθμούν περίπου το 85% των ενεργών αλιέων. Δυστυχώς, εξαιτίας των εφαρμοζόμενων πολιτικών των τελευταίων δεκαετιών και της απουσίας μιας ολοκληρωμένης και σύγχρονης Εθνικής Αλιευτικής Πολιτικής (η ελληνική αλιεία σχεδόν στο σύνολό της διέπεται από απαρχαιωμένη νομοθεσία – Β.Δ. 666/66), εξαιτίας της υπεραλίευσης και της συνεπαγόμενης κακής διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων, εξαιτίας του διαρκώς αυξανόμενου κόστους παραγωγής και της πτώσης των τιμών, αλλά και εξαιτίας των καθημερινών ζημιών που υφίστανται οι αλιείς από προστατευόμενα είδη, οι …

Πηγή: <a href="Ο Ν. Συρμαλένιος για την ανάγκη συγκεκριμένων μέτρων για την παράκτια αλιεία” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ