Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Άμεση ανάγκη στελέχωσης του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας  με Εκπαιδευτικό Προσωπικό ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του και η ποιοτική εκπαίδευση των σπουδαστών.

Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔΣΕ) του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Θήβα, διαθέτει σήμερα έξι (6) μέλη ΕΠ, εκ των οποίων δύο (2) είναι στη βαθμίδα του Καθηγητή, τρία (3) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και ένα (1) μέλος είναι στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών. Επίσης, ένα (1) μέλος Ε.Π. έχει εκλεγεί σε θέση Καθηγητή Εφαρμογών και εκκρεμεί ο διορισμός του, ενώ αναμένεται άμεσα η …

Πηγή: ΣΥΡΙΖΑ