Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης ΕγγράφωνΠρος τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: «Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αντικατάσταση και αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών έργων στην κοίτη τμήματος του ποταμού Εδεσσαίου»
Με την από 2/10/2017 Α.Π. 4862 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία τροποποιήθηκε με τις ΑΠ 3719/2018 και 404/2019 αποφάσεις του ίδιου οργάνου, εντάχθηκε το έργο με τίτλο « Αντιπλημμυρική προστασία Έδεσσας Π. Εδεσσαίος» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εκτελείται από την Π.Ε. Πέλλας και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών …

Πηγή: <a href="Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αντικατάσταση και αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών έργων στην κοίτη τμήματος του ποταμού Εδεσσαίου” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ