Ερώτηση και Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ)
Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Θέμα: «Αποσπάσεις αστυνομικών στη Frontex ελλείψει αξιοκρατικών κριτηρίων»
Το Yυπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας κατ’ εφαρμογή τωνυπ’ αριθ.1027/16/26-ιδ΄/16/06/2010 (Β΄ 845) και 1027/16/26-ιστ΄/12/09/2011 (Β΄ 2029)Κ.Υ.Α.εξέδωσε την υπ’ αριθ. 1533/20/1213797/11.06.2020 προκήρυξη για την πλήρωση 90 θέσεων εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Frontex (Μόνιμο Σώμα Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής) για βραχυχρόνια απόσπαση στην Κατηγορία 3 του Μόνιμου Σώματος της Frontex. Ακολούθησε η αξιολόγηση των προσόντων από τριμελή επιτροπή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας βάσει των απαιτήσεων που έθεσε ο Οργανισμός της Frontex, των επιπλέον απαιτήσεων που έθεσε το Αρχηγείο της …

Πηγή: <a href="Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία: Αποσπάσεις αστυνομικών στη Frontex ελλείψει αξιοκρατικών κριτηρίων” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ