ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς- Περιβάλλοντος και Ενέργειας- Εσωτερικών
ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος»
Η Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 135275/2017 (ΦΕΚ Β’ 1751/22.05.2017) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζει το πλαίσιο για την κοστολόγηση και τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδατος, με βάση το άρθρο 9 της Οδηγίας Πλαίσιο για το Νερό, 2000/60/ΕΚ. Με την απόφαση εισάγονται ενιαίοι και διαφανείς κανόνες για όλους τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος, αλλά και διασφαλίζεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες νερού για όλους.
Στόχος της απόφασης υπήρξε η διασφάλιση της βιωσιμότητας των υπηρεσιών ύδατος, με μείωση των απωλειών στα δίκτυα, την προώθηση της …

Πηγή: <a href="Ερώτηση και Α.Κ.Ε. 33 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ