Ερώτηση
Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Θέμα: Επανέναρξη λειτουργίας του Τμήματος Λογοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα.
Η ίδρυση του Τ.Ε.Ι Καλαμάτας το 1989 (Π.Δ. 502/1989/ΦΕΚ215/3.10.1989/τ.Α΄) αποτέλεσε σημαντική τομή στην κοινωνική και οικονομική ζωή της ευρύτερης περιφέρειας. Το Τ.Ε.Ι αναδείχθηκε στην πλέον δυναμική εκπαιδευτική μονάδα στην Πελοπόννησο, με εξειδικευμένο προσωπικό, συγκροτημένες εκπαιδευτικές θεματικές και κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές, πολύ νωρίτερα από την ίδρυση του ομώνυμου πανεπιστημίου.
Το 2001 μάλιστα, με την ίδρυση  του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας  Πελοποννήσου, (Π.Δ. 143/ΦΕΚ 123/20-06-01), επιδιώχθηκε η εφαρμογή των επιστημονικών και τεχνολογικών πορισμάτων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας, με έμφαση στην κοινωνική …

Πηγή: <a href="Κατάθεση Ερώτησης βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με θέμα την επανέναρξη λειτουργίας του Τμήματος Λογοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ