ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗστο σχέδιο νόμου «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια- Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)» του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης   ΘΕΜΑ: Μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ή απολύθηκανΑ. Αιτιολογική ΈκθεσηΕίναι γνωστό ότι οι μετατάξεις του «Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ν. 3528/2007  όπως ισχύει) δ ε ν  επιτρέπονται πριν παρέλθουν πέντε έτη από (το διορισμό ή) προηγούμενη μετάταξη. Δηλαδή, συνεπάγονται  την υποχρεωτική παραμονή του υπαλλήλου  στην υπηρεσιακή θέση στην οποία μετατάσσεται επί πέντε έτη.Οι υπάλληλοι οι οποίοι ετέθησαν υπό καθεστώς διαθεσιμότητας τα …

Πηγή: <a href="Κατατεθείσα τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ στο σ/ν του Υπ. Εσωτερ. Διοικ. Ανασυγκρότησης” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ