ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:

-Πολιτισμού και Αθλητισμού

-Οικονομικών,

-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Μέτρα για την Προστασία Ιδιωτικών Διατηρητέων Κτιρίων

Με το Ν. 2039/1992 (ΦΕΚ 61/τ.Α’/13.4.1192)  “Κύρωση  της  Σύμβασης  για  την  προστασία  της  αρχιτεκτονικής  κληρονομιάς  της  Ευρώπης”  η Βουλή επικύρωσε ομόφωνα την Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, πιο γνωστή ως Σύμβαση της Γρανάδας. Ειδικότερα στο άρθρο 6 του Νόμου προβλέπεται τόσο η διάθεση πιστώσεων για το σκοπό αυτό όσο και η παροχή ευνοϊκών φορολογικών μέτρων προς τους ιδιώτες  για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως υποχρέωση για του κράτους μέλους.

Στο Ν. 3028/2002 …

Πηγή: ΣΥΡΙΖΑ