ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο Σχέδιο Νόμου «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης, Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις».
 
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αυτών – Κατάργηση του άρθρου 10 του ν.4257/2014.
 
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ
Με την διάταξη αυτή καταργείται η ισχύουσα διάταξη του άρθρου 10 του ν.4257/2014 με την οποία για την έγκριση προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων έργου στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και στα νομικά τους πρόσωπα, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και σε υπηρεσίες που …

Πηγή: <a href="Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθμού…” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ