Θέμα: Παράταση της λειτουργίας επαγγελματικών σχολών ΕΠΑΣ
 
Αιτιολογική  Έκθεση
Με την προτεινόμενη τροπολογία-προσθήκη, επιχειρείται η εκ νέου παράταση της λειτουργίας επαγγελματικών σχολών ΕΠΑΣ αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η οποία έχει παραταθεί έως τις 15-9-2017 με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 4351/2015 (Α΄164) και για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 που παύει την 15η Σεπτεμβρίου 2022. Οι λόγοι της παράτασης είναι οι ακόλουθοι:
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης συναλλάσσεται καθημερινά με όλους τους παράγοντες και συντελεστές της αγροτικής παραγωγής και οικονοµίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την πλέον εξειδικευμένη γνώση των γεωργικών θεµάτων και τη συσσώρευση εµπειριών, …

Πηγή: <a href="Τροπολογία-Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ