ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα : Αναγνώριση της προϋπηρεσίας των σχολικών φυλάκων

 

Το ζήτημα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των σχολικών φυλάκων έχει απασχολήσει επί μακρόν το Υπουργείο Εργασίας, ενώ έχει αποτελέσει και αντικείμενο μιας σειράς αποφάσεων διοικητικών και ανωτάτων δικαστηρίων. Συγκεκριμένα, το 2014 ο αρμόδιος Υπουργός Εργασίας με τον νόμο 4281/2014 έδωσε την δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας των εργαζομένων στους ΟΤΑ για την φύλαξη των σχολικών κτηρίων από το 2001 μέχρι το 2006 ως «πλασματικού» χρόνου ασφάλισης. Έκτοτε με διαδοχικές παρατάσεις το εν λόγω πλαίσιο επιμήκυνε την δυνατότητα εξαγοράς του εν λόγου χρόνου, με καταληκτική ημερομηνία την 26η Αυγούστου 2015.

Εντούτοις, οι σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις δεν ρυθμίζουν το ζήτημα της αναγνώρισης του χρόνου εργασίας τω ν σχολικών φυλάκων στην ουσία του, ούτε λαμβάνουν υπόψη την νομολογία που έχει σχηματιστεί σε σχέση με το εν λόγω ζήτημα. Οι σχολικοί φύλακες ξεκίνησαν την εργασία τους στους ΟΤΑ μέσω προγραμμάτων μαθητείας του 2001, τα οποία συνεχίστηκαν μέχρι το 2006, έτος κατά το οποίο αναγνωρίστηκε ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και οι συμβάσεις τους μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου. Με σειρά δικαστικών αποφάσεων διοικητικά δικαστήρια της χώρας και τα ανώτατα ακυρωτικά δικαστήρια (ενδεικτικά : Ελεγκτικό Συνέδριο πράξη 72/2015, Απόφαση Άρειου Πάγου 1400/2013 Β2 πολιτικό τμήμα, Απόφαση Συμβούλιου Επικρατείας 943/2014 τμήμα Α, Απόφαση Συμβούλιου Επικρατείας 2278/2014 τμήμα Α, Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων 393/2012) έχουν αποφανθεί ότι η δραστηριότητά των σχολικών φυλάκων από το 2001 μέχρι το 2006 δεν αποτελεί μαθητεία αλλά χρόνο κανονικής εργασίας και στο πλαίσιο αυτό, ο χρόνος αυτός θα πρέπει να αναγνωριστεί ως χρόνος πλήρους και κανονικής ασφάλισης και όχι πλασματικής.

Επειδή οι σχολικοί φύλακες προσφέρουν σημαντικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Επειδή η νομολογία των διοικητικών και ανωτάτων δικαστηρίων αναγνωρίζει την προϋπηρεσίας των σχολικών φυλάκων από το 2001 μέχρι το 2006 ως κανονική εργασία και όχι ως μαθητεία.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :

Προτίθεται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις ώστε να κατοχυρωθούν τα έτη 2001 έως 2006 των σχολικών φυλάκων ως έτη κανονικής εργασίας και όχι πλασματικής;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Δριτσέλη Παναγιώτα

Ηγουμενίδης Νίκος

Μανιός Νίκος