Η ενημέρωση αφορούσε τα νέα αναπτυξιακά χρηματοδοτικά εργαλεία για την τοπική ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες που προκύπτουν στους τομείς του τουρισμού και της αγροτικής παραγωγής μέσω των νέων προγραμμάτων TTPOV/TOC CLLD/ LEADER 2014-2020. Βασικός στόχος των προγραμμάτων η ανάπτυξη του «τουρισμού της υπαίθρου» και η διεύρυνση της αγοράς των τοπικών αγροτικών προϊόντων.